Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:18 06/07/2020  

Tuần 15 năm 2020
Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/04/2020)

L

àm vi

ệc t

ại c

ơ quan ( CBQL )

Thứ Ba
(07/04/2020)

L

àm vi

ệc t

ại c

ơ quan ( CBQL )

Duy

ệt v

ăn ngh

ệ chu

ẩn b

ị t

ổng k

ết cu

ối n

ăm h

ọc 2019-2020 ( BGH )

Thứ Tư
(08/04/2020)

Ki

ểm tra c

ông t

ác chu

ẩn b

ị t

ổ ch

ức l

ễ ra tr

ư

ờng cho tr

ẻ 5 tu

ổi.(PHT B

ảo Ng

ọc )

Ki

ểm tra c

ác 

đi

ều ki

ện cho tr

ẻ 5 tu

ổi chu

ẩn b

ị l

àm l

ễ ra tr

ư

ờng. ( PHT B

ảo Ng

ọc .GV CN )

Thứ Năm
(09/04/2020)

T

ổ ch

ức l

ễ ra tr

ư

ờng cho tr

ẽ 5 tu

ổi ( BGH .GV )

c

ông t

ác chu

ẩn b

ị l

ễ t

ổng k

ết n

ăm h

ọc 2019-2020. (BGH.GV)

Thứ Sáu
(10/04/2020)

L

ễ t

ổng k

ết n

ăm h

ọc 2019.2020 ( BGH. GV )

T

ổ ch

ức tr

ẻ li

ên hoan cu

ối n

ăm. ( GV.tr

ẽ )

Thứ Bảy
(11/04/2020)
Chủ Nhật
(12/04/2020)